top of page

其他有關精神健康服務的資訊

​緊急救援熱線

999

廣東話
英語
 

24小時情緒及自殺危機支持熱線

廣東話

廣東話

廣東話
國語
英語
 

危機支援服務

廣東話

為解決評估危機中的問題提供即時、介入及電話諮詢服務,並為有需要的服務用戶轉介服務。

廣東話
英語
 

主要為性暴力受害者、面臨家庭困難或其他家庭危機的個人或家庭,提供即時危機和評估。

廣東話

主要為面臨婚姻出現狀況的婦女提供情緒輔導。

精神健康熱線

廣東話
英語
 

廣東話
英語
 

精神健康綜合社區中心

bottom of page